We apologize, but our policies are currently available in polish only.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

SECAWA SP. Z O.O. (1.07.2021)

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez SECAWA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Przemysłowa 37/4, 61-541 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000776434 NIP: 7831799067 REGON: 382815625, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („SECAWA”).

1.2. Regulamin określa w szczególności:

 • rodzaje usług świadczonych przez SECAWA drogą elektroniczną.
 • warunki usług świadczonych przez SECAWA drogą elektroniczną.
 • warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie przez SECAWA usług drogą elektroniczną.
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Regulamin jest dostępny jest do wglądu w aktualnej wersji pod adresem www.secawa.com.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio: 2.1. Operator – SECAWA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Przemysłowa 37/4, 61-541 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000776434 NIP: 7831799067 REGON: 382815625, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł;

2.2. Platforma – internetowy serwis pod nazwą SECAWA, prowadzony przez Operatora w języku polskim, służący do świadczenia usług związanych z edukacją Security Awareness;

2.3. Strona internetowa – strona internetowa SECAWA dostępna pod adresem www.secawa.com;

2.4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

2.5. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez SECAWA drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

2.6. Użytkownik — podmiot korzystający ze Strony Internetowej, niezależnie od jego statusu lub formy prawnej;

2.7. Konto Użytkownika - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi w ramach Platformy;

2.8. Polityka Prywatności - umieszczony na Stronie Internetowej dokument określający sposób przetwarzania przez SECAWA danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej, ochrony prywatności Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii na Platformie;

2.9. Regulamin – niniejszy dokument.

3. Rodzaje Usług

3.1. SECAWA świadczy w szczególności następujące Usługi drogą elektroniczną:

 • prezentowania usług i produktów oferowanych przez SECAWA związanych z edukacją Security Awareness.
 • testowania bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji.
 • opracowania i prezentowania informacji, materiałów, procesów i procedur związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym.
 • dostępu do szkoleń i warsztatów w trybie online/offline.
 • dostępu do konta Użytkownika oraz zgromadzonych statystyk, wyników testów i przeprowadzonych ankiet z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • przesyłania informacji zawierających treści o tematyce związanej z edukacją Security Awareness, w formie listu elektronicznego za pomocą poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail (newsletter).
 • umożliwienia kontaktu ze spółką SECAWA.

3.2. Operator może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, które mogą być świadczone z udziałem lub bez udziału sieci telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ II WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

4. Informacje ogólne

4.1. Usługi są świadczone w zakresie i na warunkach wskazanych w Regulaminie, przy czym szczegółowe warunki korzystania z części Usług mogą być zawarte także w odrębnych dokumentach, o czym Użytkownik będzie informowany przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

4.2. Operator zobowiązuje się do niedostarczania Użytkownikom informacji bezprawnych w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.3. Użytkownik ma możliwość nieodpłatnego zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usług w sposób umożliwiający mu łatwe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą używanego przez niego Systemu teleinformatycznego.

4.4. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Usług.

5. Liczba, zmiana, ograniczenie i usunięcie Usług

5.1. Aktualny wykaz Usług jest dostępny na Stronie Internetowej.

5.2. Liczba Usług i ich zakres (w szczególności funkcjonalności) mogą ulegać zmianom. Jeżeli z brzmienia umowy zawartej z Operatorem, regulaminu lub innego oświadczenia Operatora nie wynika co innego, do świadczenia nowych lub zaktualizowanych Usług stosować się będzie postanowienia Regulaminu.

5.3. Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wycofania Usług. Nie narusza to praw Użytkowników, którzy nabyli Usługi przed ich ograniczeniem lub wycofaniem.

5.4. Informacje o zmianach, ograniczeniach, usunięciu lub dodaniu nowych Usług będą zamieszczane na Stronie Internetowej. Nie stanowią one zmiany Regulaminu.

5.5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5.6. Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

6. Szczegółowe warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

6.1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej Operatora i udostępnionych Usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich.

6.2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

 • nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Operatora, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Operatora,
 • korzystania z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Operatora,
 • udostępniania danych do logowania do Usług osobom nieuprawnionym.

7. Odpowiedzialność Operatora

7.1. Operator nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego Użytkownika i nie ponosi za niego odpowiedzialności.

7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

7.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek działania lub zaniechania Użytkownika uzyskała nieuprawniony dostęp do Usług świadczonych przez Operatora.

7.4. Operator nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do systemów teleinformatycznych Operatora. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Operator może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Użytkownika do świadczonych Usług. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym punkcie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego punktu. Operator może podjąć inne działania (w tym związane z usunięciem treści), jeśli zobowiązują go do tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7.5. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług.

7.6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

7.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedostatecznego bezpieczeństwa środowiska komputerowego Użytkownika i jego niezgodności z wymaganiami technicznymi, w tym za działania szkodliwego oprogramowania na urządzeniach końcowych lub w systemie teleinformatycznym Użytkownika.

8. Klauzula poufności

8.1. Operator zobowiązuje się do nieujawniania informacji poufnych wprowadzonych przez Użytkowników do Systemu teleinformatycznego Operatora, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem;
 • ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • Użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnienie informacji,
 • informacje udostępniane są Użytkownikowi, który został do tego uprawniony przez innego użytkownika (użytkownika wprowadzającego treści).

8.2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

9. Warunki techniczne korzystania z Usług

9.1. W celu pełnego i prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej wymagana jest przeglądarka Chrome 90 lub wyższej, Firefox 90 lub wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript i plików cookies. Inne przeglądarki mogą również umożliwiać korzystanie ze Strony, ale zależy to od ich wersji oraz od indywidualnej konfiguracji środowiska Użytkownika.

9.2. Na Stronie Internetowej mogą być wykorzystywane następujące technologie: JavaScript, cookies, HTML, CSS.

9.3. Strona Internetowa może zawierać dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub posiadania stosownych wtyczek przez przeglądarkę.

10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

10.1. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

10.2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

10.3. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

10.4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Operator oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Operatora.

11. Ochrona danych osobowych, prywatność i cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Usługami, a także ochrona prywatności Użytkowników i sposób wykorzystywania cookies oraz podobnych technologii na Stronie Internetowej reguluje Polityka Prywatności, która jest dostępna na Stronie Internetowej w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z jej treścią.

ROZDZIAŁ III WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

12. Postanowienia ogólne

12.1. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

12.2. W zależności od rodzaju Usługi umowa o świadczenie Usług może być zawarta poprzez: (i) zawarcie umowy w wersji papierowej lub elektronicznej z podpisami stron, (ii) założenie Konta Użytkownika, (iii) złożenie odpowiedniej dyspozycji za pomocą Konta Użytkownika oraz dopełnienie czynności niezbędnych do złożenia zamówienia konkretnych Usług.

12.3. Jeżeli świadczenie Usług jest uzależnione od podania danych przez Użytkownika, jest on zobowiązany zweryfikować poprawność swoich danych i treści swojej dyspozycji. W razie stwierdzenia niezgodności Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić to Operatorowi drogą mailową. Operator nie odpowiada za szkody wynikające z błędnego podania danych lub błędnej dyspozycji Użytkownika.

12.4. Zawierając umowę o świadczenie Usług w imieniu jednostki organizacyjnej Użytkownik potwierdza jednocześnie, że jest osobą upoważnioną do działania w imieniu tej jednostki organizacyjnej przy i w zakresie zawierania tej umowy.

ROZDZIAŁ IV REKLAMACJE

13. Postępowanie reklamacyjne

13.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług powinny być składane drogą mailową na adres prawne@secawa.com.

13.2. Reklamacje powinny być składane w ciągu 14 dni od momentu, w którym Użytkownik dowiedział się o naruszeniu.

13.3. Reklamacje powinny zawierać: (i) imię i nazwisko osoby składającej reklamację, a jeżeli reklamacja jest w imieniu jednostki organizacyjnej - także pełną nazwę tej jednostki, (ii) opis problemu, (iii) powód reklamacji.

13.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w terminie 14 od otrzymania reklamacji, w zależności od wyboru Operatora, w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

ROZDZIAŁ V POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

14. Pomoc techniczna

Świadczenie pomocy technicznej w związku z Usługami następuje poprzez kontakt drogą mailową na adres support@secawa.com.

15. Postanowienia końcowe

15.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

15.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15.3. Prawem właściwym dla Regulaminu (włączając w to wszelkie spory powstałe na jego tle, a także jego ważność lub nieważność lub ustalenie jego treści) jest prawo polskie.

15.4. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące normy prawa nie stanowią inaczej, sądem wyłącznie właściwym dla wszystkich sporów związanych z Regulaminem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.